Strateški in zakonski dokumenti

Na voljo so spletne povezave do nekaterih strateških ali zakonskih dokumentov, tako nacionalnih kot mednarodnih, ki podpirajo oziroma vključujejo tudi e-izobraževanje ali/in uporabo IKT v tradicionalnem izobraževanju.

Akcijski načrt nadaljnjega preskoka informatizacije šolstva
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/page uploads/podrocje/IKT/akcijski_nacrt_informatizacija_solstva_8_2006.pdf
 
Digital Agenda for Europe, 2010
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/si0016_en.htm
 
Direktiva EU 2019/790 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (2019). L 130/92.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN
 
Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco. Neodvisna strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
 
Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe (OpenEdu Policies).
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/going-open-policy-recommendations-open-education-europe-openedu-policies
 
Opening up Education: Innovative Teaching and Learning for all Through New Technologies and Open Educational Resources, 2013
http://ec.europa.eu/education/news/doc/openingcom_en.pdf
 
Opening up education; Innovative teaching and learning for all through new technologies and open educational Resources.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
 
Reimagining the Role of Technology in Education: 2017 National Education Technology Plan Update.
https://tech.ed.gov/netp/
 
Resolucija o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih za obdobje 2013-2020
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925
 
Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih, 2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
 
Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-economic Outcomes, 2012
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_en.pdf
 
Second World OER Congress. Ljubljana OER Action Plan 2017.
https://en.unesco.org/sites/default/files/ljubljana_oer_action_plan_2017.pdf
 
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020.
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacij ska_druzba/DSI_2020.pdf
 
Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji si2010, 2007
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 Vlade Republike Slovenije
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
 
Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Strat eskeUsmeritveNadaljnjegaUvajanjaIKT1_2016.pdf
 
The Use of ICT to Support Innovation and Lifelong Learning for All – A Report on Progress, 2008
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf
 
Unesco Recommendation Concerning Open Educational Resources OER.
https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer
 
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
 
Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu, št. 12, 10.3.2017.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017012.pdf
 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
 
Zakon o izobraževanju odraslih.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf